Forskriftsending og påske!

Informasjon til medlemmar

Frå natt til torsdag 25.mars og t.o.m. 11.april 2021 er det innført nye nasjonale reglar for smittevern. Dette er ei orientering om reglane som har betydning for deg som medlem ved ToppTrening. Målet med tiltaka er å redusere sjansen for auka smitte i påska.  

 1. Treningssenteret får halde ope for innbyggarar som er bor i kommuna.  

Vi presiserer: 

 • Påskegjestar får ikkje trene, heller ikkje studentar som er heime på påskeferie 
 • Drop – in er ikkje mogleg, heller ikkje kortvarige medlemskap 
 • Du må ha fast bustad i kommuna for å trene hos oss  
 1. Personlig trening og gruppetimar er lov 

Vi presiserer: 

 • Det er krav om 2 meter avstand på alle gruppetimar – dette medfører ingen endring for deltakertalet på gruppetimane, sidan dette er dagens praksis  
 • Kva endringar som er på enkelte gruppetimar, kan du lese under timebeskrivelsen for timen. Det er kun stasjonær trening som er lov, altså ikkje timar med store forflyttingar.  
 • Timar i sykkelsalen går som normalt – syklane står med 2 meter avstand 
 • PT-timar: PT skal bruke munnbind
 1. Førehandsbestilt (booka) individuell trening på treningssenteret er lov 

Vi presiserer: 

 • Dette er eit krav etter forskrifta, og ToppTrening må forholde oss til den. 
 • Du som medlem kan bruke ToppTrening-appen for å booke treningstid. 
 • Treningstida er sett til 90 minutt pr booking 
 • ToppTrening sine tilsette kan booke treningstid for deg dersom du ikkje får det til sjølv.  
 • Hensikta med booking av treningstid er å unngå kø og trengsel. Unngå å trene i tider der du veit det er mykje folk på senteret 
 • Følg merkinga for kor mange som er tillatt i kvart rom – dette er ditt ansvar som medlem 

Med dette som bakgrunn ynskjer vi alle god trening i påska, og hugs; 

 • Hald deg heime om du er sjuk – og test deg 
 • Vask hendene før, under og etter trening 
 • Hald 2 meter avstand  
 • Unngå å bruke garderobene – kom ferdig skifta, og dusj heime om du kan (men garderobene og dusj er opne). 

Vil du ha meir informasjon kan du finne det her:

Nytt kurs med «Utrent til trent på 8 veker!»

Det er vårstemning i lufta, sjølv om vinteren ikkje er heilt klar til å sleppe taket enno. Har du planar om å starte å trene når det vert lysare og mildare dagar? Kjenner du behovet for å bevege deg meir og ta tak i aktivitetsnivået ditt? Grip høvet no! Dette kurset eit perfekt tilbod til deg!

Etter påske

Etter påske startar eit nytt kurs i «Utrent til trent» – programmet for deg som vil kome i form på ein rask, effektiv og sikker måte. Allereie no kan du sikre deg kursplass – og mentalt starte førebuinga.

Startdato for første treningsøkt er torsdag 15.april kl 17.30 og 1830. Kurset går kvar torsdag, og du får oppgåver og treningsøkter du skal gjere mellom kvart kursmøt!

Treng du litt meir informasjon før du tek steget? Sjå neste avsnitt!

Gode erfaringar

Tidligare deltakarar har berre gode erfaringar frå kurset. Les meir om kva opplevingar dei har hatt undervegs, korleis forma har utvikla seg og om du bør prøve kurset du også! Les meir ved å klikke her. Kurset passar både for menn og kvinner – unge og eldre.

Sikre deg kursplass ved å følge lenka her!

Avklaringar og informasjon

Informasjon til medlemmar om smittesituasjonen i Ørsta

ToppTrening ynskjer å kome med informasjon til medlemmane, og prøve å avgrense rykter som har oppstått i samband med eit nytt, postivit Covid-19 tilfelle i Ørsta (28.01.2021)

Det er viktig for oss å poengtere at du som kunde skal vere heilt trygg på vi vil varsle aktuelle kundar, og informere på nettsida, dersom situasjonen skulle tilseie det. Dersom ein person får påvist positiv Covid-19, og har vore på trening hos oss, dei siste 48 timane før positiv test, vil aktuelle kundar og personal verte varsla snarast råd, og via smittesporingsteamet i Ørsta kommune.

Når det gjeld rykta som har oppstått idag, ser vi det som naudsynt kome med faktaopplysningar, for å unngå vidare spreiing av rykter.

 1. Ingen av ToppTrening sine tilsette er i pålagt karantene, heller ikkje sambuarar eller ektefeller.
 2. Vi har ein tilsett, som var nærkontakt til nærkontakt av dei 6 personane som vart sett i karantene tysdag.
 3. Vår tilsett, inkludert sambuar, har testa negativt på Covid-19 test. Testen vart tatt onsdag morgon, og svaret var klart onsdag kveld. Vidare er det avklart av vår tilsett IKKJE er nærkontakt til det nye smittetilfellet som vart stadfesta torsdag.
 4. Vi har i samråd med den tilsette, styret i ToppTrening og leiing, bestemt at vår tilsett har heimekontor torsdag, som eit «føre var» prinsipp. Dette er strengare enn dei anbefalte retningslinjene.

Vi har eit godt samarbeid med smittevernteamet i Ørsta kommune, og vi ynskjer med dette å bidra til fakta, redusert ryktespreiing og frykt.

Hald avstand, vask hendene, og test deg om du har symptom. Hald deg i fysisk aktivitet og ta vare på helsa!

Alt om koronasituasjonen i Ørsta kommune finn du her: https://www.orsta.kommune.no/beredskap/koronaviruset/

Varsel om prisendring

Varsel om prisendring frå 1.februar 2021

I tråd med endringane i konsumprisindeksen, basert på utviklinga dei 12 siste månadane, endrer ToppTrening AS prisane på medlemskapa. Vi følger konsumprisindeksen for «Kultur og fritid». Dei siste 12 mnd er denne på 4,6 % (pr. november 2020).

Det er eit stort hopp, og vil utgjere store endringar i prisen for deg som medlem. ToppTrening velger difor å følgje hovudindeksen pr 30.11.2020 og justerer med 1,7 % (runda opp til nærmaste heile krone).

NB: Prisjusteringa vil tre i kraft 6 mnd etter nyteikning av medlemskap. Jamfør kontrakta, punkt 3 (les alle vilkåra her) har du 6 mnd prisgaranti ved inngåelse av nytt medlemskap. Unntak: auka statlege avgifter i denne perioden.

Prisjusteringa vert aktivert 1.februar 2021.

Kva må du som kunde gjere?

 1. Sørg for at beløpsgrensa på avtalegiroen dekkjer månadsbeløpet.
 2. Elles treng du ikkje å gjere noko.
Gjeldande prisar frå 1.februar 2021

Studiolappen for 10.klassingar!


Tysdag 2.februar startar eit nytt kurs for 10.klassingar!
Vil du starte å trene hos oss i vinter, må du gå dette kurset.

Her kjem viktig informasjon:

 • Alle som deltek må ha gyldig kontrakt før kursstart!
 • Kurset er inkludert i medlemskapet!
 • Neste kurs er i september 2021.


Påmelding til post@topptrening.no

Du kan velge mellom 2 typar kontrakter:

 • Student – avtalegiro utan bindingstid: ein løpande avtale som vert fornya kvar månad heilt til den vert sagt opp. Betalaren av avtalen må vere over 18 år. Denne avtalen må opprettast i resepsjonen. Du må altså ha med ein av dine føresette når du opprettar avtalen i resepsjonen.
 • Ungdomskort 4 mnd eller 12mnd: Her betalar ein for heile treningsperioda på førehand. Det er ikkje automatisk fornying, og ein treng heller ikkje å seie opp medlemskapet. Medlemskapet er gyldig frå kjøpsdatoen og 4 eller 12 månadar fram i tid. Dette medlemskapet kan kjøpast online via app/nettside. Vi anbefalar dette medlemskapet!

Kurset er lagt opp slik:

 • Tysdag 2.februar kl 1500 – 1645: Introduksjon og informasjon samt praktisk trening – ta med treningskle.
 • Fredag 5.februar kl 1500 – 1645: Gjennomgang av treningsprogram
 • Tysdag 9.februar kl 1500 – 1645: Styrketrening

Kurset inneheld også eit E-læringskurs i regi av AntiDoping Norge (Rent senter)

Har du spørsmål, så ta kontakt med oss!

Viktig medlems-informasjon!

Godt nytt år kjære ToppTrening-medlem!

Vi håpar du er i gang med eit fysisk aktivt nytt år, og at du får nytta deg av ToppTrening sitt tilbod. I denne oppdateringa informerer vi om:

 • Smitteverntiltak
 • Opningstider
 • Gruppetimar og booking
 • Registrering

Smitteverntiltak

Virke har utarbeida ein smitterettleiar som gjeld for treningssenterbransjen. ToppTrening er medlem i Virke, og rettar oss etter denne. Dei viktigaste tiltaka som gjeld for deg som kunde, kan du lese i biletet under. Vil viser også til oppdatert informasjon etter pressekonferansen 3.januar. Dette kan du lese her

Opningstider

Treningstider, det vil seie kva tid du kjem deg inn med nøkkelkort/app, og kva tid treninga skal vere avslutta finn du alltid oppdatert her: https://topptrening.no/opningstider/

Vi har eit godt samarbeid med Fysio1, og dei har treningsgrupper kvar tysdag kl 14-15, og torsdag kl 15-16. Då kan det vere ein del ekstra personar i hovudetasjen. Skal du trene styrke i underetasjen, så går dette heilt fint. Om du har høve til å trene til andre tider enn nemnt ovanfor, set vi pris på det.

Elles ser vi at mange skal trene måndagar, og gjerne i tida mellom 9-12 og 15-19. Unngå gjerne desse tidene dersom du har høve til det. Dette mønsteret går igjen andre dagar, med flest innsjekkingar mellom kl 9-12, og 15 – 1930. Utanom desse tidene er det som oftast romsleg. NB! Dette er ikkje absolutte tal, og endringar kan skje. Kjem du på trening og det er fullt, bed vi deg ta att økta i eit anna tidsrom, eller vente litt til nokon går. Dette er sjeldan eit problem.

Gruppetimar og booking

Vi starta nyåret med litt forvirring rundt gruppetimar! Vi presiserer at vi har ope både for gruppetimar og eigentrening! Les alt om dette her

Bookingreglane for gruppetimar finn du her

Sørg for å lese dei, slik at du veit korleis systemet fungerer. Er du usikker, ta kontakt med oss, så forklarer vi gjerne. Ikkje meld deg på timar du ikkje har intensjon om å kome på, og meld deg av så snart du kan dersom du ser at du ikkje kan møte. Skulle skje noko alvorleg som gjer at du ikkje kan møte, og du ikkje har høve å melde deg av, må du sende epost til ToppTrening, eller ringe, for å varsle.

Vi sender ein del gruppetimar LIVE, via MyWellness-appen. Då kan du delta på gruppetimar, utan å vere på ToppTrening. Du kan trene trygt heime, men likevel saman med oss. Sjekk timeplanen for LIVE sendingar i MyWellnessappen!

Registrering

Eitt av dei viktigaste punkta i smitterettleiaren, er at vi har eit kundesystem som gjer at det er lett å registrere besøket sitt. Det er eit grunnleggande punkt for at vi kan halde ope, at du registrerer deg når du er på trening. Dette skal gjerast via kortlesaren ved den inste ytterdøra, altså rett etter du har tatt av deg ytterskona. Du kan bruke inngangsfunksjonen via ToppTrening – appen, eller registrere nøkkelkortet ditt. Har du gløymt kortet, eller mobilen, må du melde frå til studioverten slik at vi kan registrere besøket manuelt.

Pressekonferanse 3.januar 2021

Vi vil oppdatere denne artikkelen etterkvart som vi får full oversikt på kva endringane i reglane vil gi av konsekvensar for drifta av ToppTrening.

Oppdatering 4.januar kl 1720 – gruppetimar går som normalt!

Dagen i dag har så langt vore nytta til å innhente meir informasjon, både hos hovudorganisasjonen Virke og smittevernlegen i Ørsta kommune. Med bakgrunn i betre innsikt i regelverket, vurderingar av smittesituasjonen lokalt, omsyn til konkurranse og drift, er det ingen grunn til å avlyse gruppetimane innandørs. Dei nye tilrådingane er nettopp det; – tilrådingar og nasjonale råd. Vi vurderer situasjonen slik, at vi på ingen måte går i mot verken forskrifter eller regelverk, når vi har gruppetimar innandørs. 

Ein viktig merknad: Ei av årsakene til at treningssenterbransjen kan halde ope, er smitterettleiaren utarbeidd av Virke. ToppTrening følger denne, og har gjort tilpassingar lokalt på senteret slik at smittevernet er ivaretatt! 

Andre omsyn: I tillegg til omsynet til smittevern, er vi ein viktig aktør i folkehelsearbeidet. Treningssenteret er for enkelte den einaste arenaen der fysisk aktivitet vert utøva. Vi ønsker å vere ein viktig aktør for folkehelsa vidare. I tillegg til folkehelsa, må vi ta omsyn til drifta og økonomien for verksemda vår. Januar er ein viktig månad for oss, og så lenge smitterettleiaren ligg til grunn, og vi kan ivareta helsa til både tilsette og medlemmar, vil vi halde ope og levere tenestene våre som vi har gjort. 

Dette skriv Virke:

▶ Maks ti personer på innendørs arrangementer. Men dersom man har fastmonterte seter, kan det være 200 personer. – Hva med gruppetrening da; betyr dette maks 10 på gruppetrening? Nei, organisert trening er IKKE å anse som et arrangement og de omfattes derfor ikke av de nye antallsreglene i forskriftens § 13 mv. (Dette sies også da eksplisitt i § 13 bokstav a; men ikke organisert trening).

▶ Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrett, kulturarrangementer og religiøse samlinger innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar. – Gjelder dette treningsbransjen? Nei, det har ikke kommet noen forskriftsendring på trening/treningssentre. Det er fortsatt kun en anbefaling om at man lokalt stenger trening ved sterk smitteoppblomstring – slik vi nå er blitt vant med fra Oslo og Bergensområdet, samt andres steder lokalt. En slik stenging vil i så fall igjen måtte tas i en lokal forskrift.
Vidare skriv Virke: 

På nasjonalt nivå er det derfor fortsatt § 15 i forskriften som gjelder; § 15b.Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved andre virksomheter:

Fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller og lignende skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt. Dvs det er igjen smittevernveilederen vår som er svaret på dette, med mindre man har lokal smitteoppblomstring og kommunen stenger virksomheten helt eller delvis.

Oppdatering 3.januar kl 21:30 – etter kontakt med smittevernlegen i Ørsta kommune, er det beslutta å avlyse alle gruppetimar innendørs frå 4. – 18.januar.

Minner om at du som medlem får gruppetrening rett heim i stova, via MyWellness-appen! Allereie måndag 4.januar kl 10 kan du trene med oss, frå heimen din. Fleire timar kjem til iløpet av morgondagen!

Vi vil kome tilbake med meir informasjon om anna treningsaktivitet, timeplan for livesendingar etc, så snar vi har meir oversikt.

Vi presiserer at treningssenteret er ope for egentrening!

Slik vi tolkar dette umiddelbart, må vi reduserer talet på deltakarar i gruppesalen til 10 personar. Dei timane der det allereie er fullbooka, vil vi sjekke historikken, og fjerne dei som booka plass sist.

Vidare presiserer vi viktigheita av å følge dei gjeldande smittevernreglane, der dei aller viktigaste er:

 • Hald deg heime om du er sjuk, og ta ein koronatest
 • Vask hendene ofte, både når du kjem og før du fer frå trening
 • Hald minst 1 meter avstand til kvarandre.

Dette er gjeldande reglar for treningssenterbransjen:

Driftstatus app

Følg dette innlegget for oppdateringar om ToppTrening – appen for Android telefonar.

17.des kl 18:30 – Ei oppdatering av appen er sendt inn til Google Play Store, og er forventa godkjent raskt. Det betyr at du kan oppdatere appen på telefonen din via Playstore!

17.des kl 1430 – BRP systems jobbar med å løyse problemet. Det er ser ut til at det er ein problem med app-utviklinga opp mot Google-kontoen. Dette er diverre ikkje noko vi rår over!

16.des kl 14:40 – BRP systems som er systemleverandør er på saken og driv feilsøking.

16.des kl 07:29 – Problemet vedvarer for Android-telefonar. Send epost til post@topptrening.no om det gjeld booking/avbooking av gruppetimar, så kan vi ordne dette for den enkelte. Bruk denne lenka via ein nettleser, og gjer dine bookingar/avbookingar der: https://topptrening.brponline.se/#/groupactivities Bruk e-posten som brukar namn og passordet ditt. Har du gløymt passorder, klikkar du på «Glemt passord». (denne funksjonen var inaktiv, men fungerer no). Vi håpar at problemet er ordna iløpet av dagen!

15.des. kl 22:03 – Oppdatering om inngangsfunksjonen i appen ToppTrening. Vi har fått tilbakemeldingar frå enkelte kundar om at ToppTrening appen ikkje har fungert i ettermiddag. Dette gjeld Huawei og Samsung – telefonar. Problemet er meldt inn til vår systemleverandør BRP Systems, med høg prioritet. Vi oppdaterer saka når vi veit meir.

OppgåveLøysingLenke
Booking/
avbooking av gruppetimar

Logg inn på pc/nettbrett via ein nettleser. Logg inn på «Min side» med brukarnamn og passord. Her kan du avbestille og booke alt av gruppetimar.https://topptrening.brponline.se/#/groupactivities
Inngang i appenTrene i resepsjonstida, eller bruke nøkkelkort om ein har det.
Ta kontakt med resepsjonen for å låne eit nøkkelkort!
Kontakt resepsjonen om du har spørsmål.
post@topptrening.no
Vi beklager at denne funksjonen er utilgjengelig så lenge problemet vedvarer.

Manglar passord
Klikk på «Glemt passord» og du får tilsendt lenke på e-post (denne funksjonen har vore inaktiv, men fungerer no) https://topptrening.brponline.se/#/webcategories

(Klikk på «min side» i høgre hjørne)

Jula 2020

Oversikt over resepsjonstider, gruppetimar og kjøp av medlemskap jul 2020.Resepsjonstider:
V. 52
Måndag 21. des 1700 – 2000
Tysdag 22. des 1700 – 1900

V. 53/1
Måndag 1700 – 2000
Tysdag 1700 – 1900

Vi vil dagleg utføre vasking av utstyr og sørge for at det alltid er reine sprayflasker og klutar til deg!

Ved bruk av ToppTrening-appen eller nøkkelkort, har du tilgang til ToppTrening frå 0530 – 2300 kvar dag heile jula.


Medlemskap
Medlemskap kan kjøpast i ToppTrening-appen eller på nettsida.

Til deg som kjem heim på juleferie, minner vi om råda frå Ørsta kommune. Her finn du dei!

Gruppetimeplanen:

Booking av gruppetimar gjer du i ToppTrening-appen.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss på post@topptrening.no eller ToppTrening på facebook.

Vi ønsker deg ei god jul 🙂

Oppdatert kundesystem

Vi har idag gått over til ei sky-løysing for kundesystemet til ToppTrening. Dette er eit ledd i å sikre stabil drift og driftssystem, og forenkle ein del kundeprosessar.

I samband med dette har vi bytta «hosting» leverandør. Du som kunde kan difor oppleve å måtte logge inn på nytt i ToppTrening-appen. Om du får beskjed om «Server lost» eller appen ikkje fungerer slik som normalt må du restarte appen, og opne den på nytt.

Vi vil oppmode alle som nyttar ToppTrening – appen om å sørge for at automatiske oppdateringar er slått på, slik alle funksjonar er operative til ei kvar tid. Det er også lurt å stenge appen heilt, eller avslutte den, for å restarte og hente siste informasjon.

Har du spørsmål? Send e-post til post@topptrening.no eller ring oss på tlf 700 69433 i resepsjonstida.

____________________________________

15.des. kl 22:03 – Oppdatering om inngangsfunksjonen i appen ToppTrening. Vi har fått tilbakemeldingar frå enkelte kundar om at ToppTrening appen ikkje har fungert i ettermiddag. Dette gjeld Huawei og Samsung – telefonar. Problemet er meldt inn til vår systemleverandør BRP Systems, med høg prioritet. Vi oppdaterer saka når vi veit meir.

16.des kl 07:29 – Problemet vedvarer for Android-telefonar. Send epost til post@topptrening.no om det gjeld booking/avbooking av gruppetimar, så kan vi ordne dette for den enkelte. Vi håpar at problemet er ordna iløpet av dagen!

Vidare oppdateringar i eigen post!