ToppTrening AS blir Family Sports Club! 

ToppTrening AS har valgt å gå inn i eit samarbeid med Family Sports Club AS! Dette er ein del av ToppTrening sin framtidsretta strategi for å sikre god og forsvarlig drift av treningssenteret. Vi vil framleis styre oss sjølve og vere ansvarlege for eiga drift, men vi styrkar samarbeidet på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Dette trur vi vert eit stort løft for treningssenteret; for deg som medlem, for drifta, og for dei tilsette. 

Kvifor gjer vi dette? 

Sentralt i avgjersla står muligheita for å samarbeide tettare med FSC Volda. Dette er noko vi ser fram til å kunne gjere no når vi er under same «paraply». Utveksling og utvikling av kompetanse, vidareutvikling av treningstilbodet, organisasjonsutvikling og tettare lokalt samarbeid vil gi deg som kunde eit enda betre og breiare tilbod.  

For leiinga i ToppTrening AS kjennest dette ut som eit stort steg inn i framtida. Vi har hatt nokre tøffe år med pandemien, og vi har vore gjennom ein overgangsfase på den administrative sida. Det vart difor naturlig for oss å tenke nytt no.  

Verdigrunnlaget

Det er viktig for oss å framleis vere eit sjølvstendig senter, der vi tek vare på verdiane og kulturen til ToppTrening. Vi er stolte over medlemmane våre, haldningane, alle tilsette og betydinga ToppTrening har i lokalsamfunnet. Dette vil vi ta med oss vidare. Våre tre gunnverdiar «Energi – helse -trivsel» vil framleis vere styrande for vala vi tek.   

Til saman trur vi dette skapar grunnlaget for det som til slutt er det aller viktigste for ToppTrening: at tilbodet til medlemmane vert så bra som mulig. Alle endringane vi gjer – store og små – er heimla i denne tanken. 

Kva vil det seie for meg som er medlem? 

Det vi trur og håper er at dette er positivt for deg som medlem. Gjennom samarbeidet vårt med Volda, vil du få fleire val og større tilgang til eit utvida treningstilbod. Det er mykje spennande som skjer i Volda (.. og Ørsta), med eit større fagmiljø gjennom AFPT utdanning ved Høgskulen i Volda, Volda Performance og padelbaner, og eit allereie godt etablert treningssenter i FSC Volda.  

Samtidig vil du kjenne igjen ToppTrening slik vi er og har vore. Når alt kjem til alt er vi stort sett dei same folka, i dei same lokala, med same uttalte rettesnor: Helse og trivsel i fokus. 

Det er enno mykje som er uavklart. Det gjeld mellom anna kva som skjer med abonnementa, prislister, gruppetimetilbod, medlemskort med meir. Vi skal halde dykk oppdaterte med informasjon, slik at alle spørsmål du måtte ha får eit svar.  

Lenker

Gruppetrening ved ToppTrening for januar 2022

ENDELIG! Etter pressesendinga torsdag 13.januar 2022, er det klart at vi kan starte med gruppetimar igjen!

Endelig gruppetrening igjen!

Endelig kan vi starte gruppetreningsåret 2022. Vi har gleda oss til å kunne starte med gode treningsrutinar, i fellesskap, og godt innafor bransjestandaden for smittevernforsvarlig drift. Vi har gjort nokre endringar på timeplanen frå i haust, både for å imøtekome medlemmane sine ønsker, men også å gjere oss best nytte av dei ressursane vi har tilgjengelig. Nokre timar startar allereie til helga, andre vil kome til utover januar månad.

Oversikt på reglar og forskrifter

Er du usikker på kva reglar som gjeld for treningssenterbransjen, kan du lese alt om dette på den norske regjeringa sine heimesider. Her er lenke til informasjon rundt siste pressesendinga: regjeringen.no

Timeplanen er tilgjengelig

Timeplanen for perioden januar – mai 2022! Hugs at du finn alle gruppetimane både på heimesida til ToppTrening KLIKK HER

… eller i ToppTrening-appen. Her kan du reservere plass på timen, og melde deg av. Hugs å lese bookingreglane! Dei finner du HER (klikk på info-ikonet om bookinginformasjon)

I appen/nettsida kan du også lese meir om gruppetimane. Spør oss gjerne om råd til kva time som kan passe for deg.

Trening med Mywellness – app!

Er du fanga av tidsklemma, eller ikkje kjenner deg heilt klar for å dele treningsopplevingar med fleire, eller rett og slett trivast med å trene heime, på jobb eller på hytta? Hugs at du alltid har tilgjengelig treningsøkter i appen «MyWellness». Har du ikkje aktivert kontoen din enno, oppmodar vi alle om å gjere det. Hugs å nytte same e-postadresse som den du har registrert medlemskapet ditt på ToppTrening med.

I Mywellness-appen kan du velge varighet, type og intensitet på treninga!

Endringar og nye ansikt på ToppTrening

Det har skjedd mykje på ToppTrening siste månadane, og meir skal skje! Her får du informasjon frå leiinga ved ToppTrening; om nye tilsette og kva roller dei har, kven som blir litt mindre å sjå til, samt at vi jobbar i kulissane med nye ideear!

Takk for innsatsen!

Trude Flø Johnsen har starta i ny jobb hos Avonova Helse. Trude har vore dagleg leiar sidan 2008, og har drifta senteret med ei stødig og visjonær hand.

ToppTrening ønsker å takke for den fantastiske innsatsen som har vore gjort, og som gjer at vi har eit heilt unikt treningssenter, med eit solid verdigrunnlag vi kan vere stolte av.

Trude held fram både som styremedlem i ToppTrening AS, og ho blir å sjå på timeplanen også vidare. Tida var inne for nye utfordringar, og styret støttar avgjerda fullt og heilt. Vi kjenner oss trygge på at driftsgrunnlaget er godt forankra i lokalsamfunnet, og at det vil kome både medlemmar og tilsette til gode. Styret ser fram til nye tankar, idear og samspel for komande driftsår.

Ny dagleg leiar

Vi kan med glede melde at Christer Eikrem tek over som dagleg leiar frå 17.januar 2022. Christer har vore medlem ved ToppTrening og har ei særskild interesse for styrketrening. Han har kjennskap til fleire senter, og veit kva eit medlem setter pris på og har behov for. Christer har ei bachelorgrad i økonomi og adminstrasjon, med spesialisering innan rekneskap. I tillegg har han ei bachelorgrad i Sport management, samt vidareutdanning innan leiing.

Vi er sikre på at Christer er rette personen til å bli med å utvikle oss, samtidig som vi tek med oss verdigrunnlaget vi har bygt opp.

Permisjon

Guro Osborg Kvammen har fødselspermisjon fram til 15.september 2022. Det blir eit stort sakn både for oss og medlemmane! Vi håpar vinteren og sommaren går raskt, slik at vi snart kan ha deg tilbake hos oss. ToppTrening ynskjer familien lykke til i tida som kjem.

Ny studiovert på dagtid

Biletet er lånt frå Volda Handball

Marte Lausund Nordnes skal starte eit 50% vikariat for Guro, og startar rett på nyåret. Vi er veldig glade for at vi har fått med oss nye og dyktige medarbeidarar!

Biletet er lånt frå Volda Handball sine heimesider. Klikk på biletet for meir informasjon!

Marte er 24 å, kjem frå Ålesund, men bor i Hovdebygda. Har bodd i Volda siste 5 åra, og studerer master i samfunnsplanlegging og ledelse ved Høgskulen i Volda. Har frå før ein bachelor i planlegging og administrasjon.

I tillegg til studiane, og kanskje noko av årsaken til at ho hamna i Volda, er interessa for handball. Ho spelar for Volda handball 1.divisjon. Her har ho vore ein del av spelarstallen i 6 sesongar. Vi ser fram til å sjå ho på ToppTrening!

Ny treningsrettleiiar

Maria Todorova er tilsett som ny treningsrettleiiar, og du vil møte ho kvar måndag og torsdag kl 1600 – 1830. I tillegg til desse tidene vil ho jobbe enkelte helgar. trenger du nytt treningsprogram, eller trenger litt hjelp til å kome i gang, er Maria den som kan hjelpe deg. Her kan du sende epost og reservere tid: post@topptrening.no

Maria har hatt ei lang og innhaldsrik karriere i profesjonell volleyball. Ho har turnert verda rundt, og har hausta mykje kunnskap og erfaring. Ho har ein master i idrettslære, samt fleire fag innan lærar-yrket frå Høgskulen i Volda. Saman med familien flytta ho frå Tyrkia til Volda i 2013. Her har dei engasjert seg i KFUM Volleyball i Volda, og er ein del av både spelarstallen og trenar-teament. Frå i haust kan du møte Maria både på Ørsta ungdomsskule, og på ToppTrening.

Året 2022

Det er mykje spennande som skjer på ToppTrening i 2022! Vi tek med oss verdigrunnlaget vi har bygt ToppTrening på, og vil fortsette å strekke oss etter å vere det beste alternativet for deg som ønsker ein trygg stad å trene. Vi har fokus på gode haldningar, helse og trivsel, og med auka overskot og energi som resultat. Vi skal fortsette å satse aktivt på gruppetimar, og vidareutvikle kompetanse, erfaring og engasjement!

I tillegg har vi fleire planar som du som kunde vil kunne nyte godt av! Vi kan ikkje røpe desse planane enno, men vi skal informere deg så snart vi kan avsløre kva vi jobbar med!

Alle tilsette ved ToppTrening håpar at du som medlem vil følge ferda vidare, og bli med i det neste kapittelet i ToppTrening si historie!

Trygg trening på ToppTrening!

Oppdatert informasjon om gjeldande smittevernsreglar ved ToppTrening. Dette innlegget bygger vidare på innlegget som du finner her «Klikk her»

Forskrift og lovverket

Jamfør Covid-19 forskrifta paragraf 14, er det krav om smittevernsforsvarlig drift for å halde ope. Dette betyr krav om 1 meter avstand til personar som ikkje er i same husstand eller tilsvarande nære, og at vi har gode rutiner for hygiene, reinhald og lufting. ToppTrening nyttar bransjestandarden for smittervernforsvarlig drift som rettleiiar for våre interne rutiner.

Gruppetimar

I perioden 15.des – 12.januar er det ikkje gruppetimar innandørs i regi av ToppTrening.

MyWellness – Video

Som medlem har du tilgang til appen «MyWellness». I denne appen finner du over 100 økter med instruktør, og innan ulike type treningsøkter, som du kan bruke.

Vi har også økter med eigne instruktørar, og du kan trene saman med både Trude og Ragnhild.

Sjekk ut «Video» øktene i appen

I appen kan du velge ulike treningsøkter, med ulik varighet, intensitet og type trening.

Eit strålande alternativ til heimetrening!

LIVE – timar

Vi har moglegheit til å køyre virtuelle gruppetimar, der du kan delta på timar via telefon/nettbrett/tv, med våre instruktørar. Vi setter opp ein eigen timeplan på dette. Følg med i MyWellness-appen og sosiale media!

Oppmoding

Vi er heilt avhengige av at alle medlemmar følger dei enkle råda, og hjelper oss ved å følge informasjonen på oppslaga på ToppTrening.

 • Hald deg heime om du er sjuk
 • Hald minst 1 meter avstand – 2 meter ved høg intensitet
 • Vaske hendene ofte
 • Vask og rydd etter deg

Smittevern per 7.des 2021

Smittevernstiltak på ToppTrening – oppdaterte råd og reglar etter pressekonferansen tysdag 7.desember 2021

I perioda 9. desember til 5. januar vert nivået på smitteverntiltak på treningssenter i heile Noreg heva til gult nivå. På ToppTrening betyr det dette:

Registrering/inngang

 • Du skal registrere deg i adgangskontrollen ved ytterdøra eller ved «Registrering» når du kjem til senteret
 • Ein skal aldri sleppe inn personar utan medlemskap når senteret ikkje har open resepsjon
 • Drop – in/gjestetrening er kun tilgjengelig i opningstida for resepsjonen

Gruppetimar

Gruppetimar i gruppesalen:

 • 16 deltakarar – alle skal stå på kvite merker i salen. Her er det lagt opp til 2 meter avstand. (Blå merker er til instruktøren)
 • Gruppetimar med høg intensitet; minst 2 meter avstand mellom kvar person.

Sykkelsalen

 • Syklane vert sett opp med minst 2 meter avstand. La syklane stå på tilviste plassar, ikkje flytt på syklane. Tal på ledige syklar på gruppetimane står opplyst i ToppTrening-appen.
 • Viftene i sykkelsalen skal ikkje nyttast

Trening i styrkeavdelinga

 • Hald minimum 1 meter avstand til kvarandre, også dei som er i same husstand
 • Det er skilleveggar mellom kondisjonsutstyret, så desse kan nyttast som normalt
 • Dersom det er ledige flasker på bordet ved inngangen til styrkeavdelinga, så har vi ledig kapasitet
 • VIKTIG: Vask flaska du godt før du setter ho tilbake på bordet. Dersom det ikkje er ledige flasker må du vente til andre er ferdige å trene

Vidareføring av andre generelle råd

 • Hald deg heime om du er sjuk eller har symptom på forkjøling.
 • Vask hendene før og etter trening
 • Bruk handduk på apparata og vask av etter deg. Hugs knottar og alt du tek på
 • Hald avstand
 • Unngå bruk av garderobar – Garderobane er opne, men vi oppmodar til minimalt bruk

Viktige lenker:

Smittesporing

Vi har vore i kontakt med smittesporingsteamet, v/kommuneoverlegen, i Ørsta kommune. Ein person som har trena på ToppTrening er stadfesta smitta med Covid-19. Alle som var å trena i det aktuelle tidsrommet har fått SMS.

Låg terskel

Vi ber alle som har vore på ToppTrening i det aktuelle tidsrommet om å ha svært låg terskel for å teste seg. Teststasjonen i Ørsta er open alle kvardagar. Sjekk Ørsta kommune sine heimesider for meir informasjon om testing og smittesporing.

Aktuelt tidsrom

Det aktuelle tidsrommet er:

 • Fredag 20.august kl 22:55. Alle som var på ToppTrening, som sjekka inn inntil to timar før og etter den registrert smitta var innom, har mottatt SMS.
 • Søndag 22.august kl 21:12. Alle som var innom ToppTrening, som sjekka inn inntil to timar før og etter den registrert smitta var innom, har mottatt SMS.

Personen har ikkje deltatt på gruppetimar, men oppholdt seg i styrkeavdelinga.

Reinhald

Det aktuelle område den smitta var innom er reingjort. ToppTrening har gode reinhaldsrutiner, både hos tilsette og hos kundar. ToppTrening vil fortsette å halde ope mde gjeldande smittevernsrutiner.

Smittevern

Ei påminning om godt smittevern:

 • Hald deg heime om du er sjuk
 • Vask hendene før, under og etter trening
 • Hald avstand
 • Vask utstyr etter bruk

Forskriftsending og påske!

Informasjon til medlemmar

Frå natt til torsdag 25.mars og t.o.m. 11.april 2021 er det innført nye nasjonale reglar for smittevern. Dette er ei orientering om reglane som har betydning for deg som medlem ved ToppTrening. Målet med tiltaka er å redusere sjansen for auka smitte i påska.  

 1. Treningssenteret får halde ope for innbyggarar som er bor i kommuna.  

Vi presiserer: 

 • Påskegjestar får ikkje trene, heller ikkje studentar som er heime på påskeferie 
 • Drop – in er ikkje mogleg, heller ikkje kortvarige medlemskap 
 • Du må ha fast bustad i kommuna for å trene hos oss  
 1. Personlig trening og gruppetimar er lov 

Vi presiserer: 

 • Det er krav om 2 meter avstand på alle gruppetimar – dette medfører ingen endring for deltakertalet på gruppetimane, sidan dette er dagens praksis  
 • Kva endringar som er på enkelte gruppetimar, kan du lese under timebeskrivelsen for timen. Det er kun stasjonær trening som er lov, altså ikkje timar med store forflyttingar.  
 • Timar i sykkelsalen går som normalt – syklane står med 2 meter avstand 
 • PT-timar: PT skal bruke munnbind
 1. Førehandsbestilt (booka) individuell trening på treningssenteret er lov 

Vi presiserer: 

 • Dette er eit krav etter forskrifta, og ToppTrening må forholde oss til den. 
 • Du som medlem kan bruke ToppTrening-appen for å booke treningstid. 
 • Treningstida er sett til 90 minutt pr booking 
 • ToppTrening sine tilsette kan booke treningstid for deg dersom du ikkje får det til sjølv.  
 • Hensikta med booking av treningstid er å unngå kø og trengsel. Unngå å trene i tider der du veit det er mykje folk på senteret 
 • Følg merkinga for kor mange som er tillatt i kvart rom – dette er ditt ansvar som medlem 

Med dette som bakgrunn ynskjer vi alle god trening i påska, og hugs; 

 • Hald deg heime om du er sjuk – og test deg 
 • Vask hendene før, under og etter trening 
 • Hald 2 meter avstand  
 • Unngå å bruke garderobene – kom ferdig skifta, og dusj heime om du kan (men garderobene og dusj er opne). 

Vil du ha meir informasjon kan du finne det her:

Nytt kurs med «Utrent til trent på 8 veker!»

Det er vårstemning i lufta, sjølv om vinteren ikkje er heilt klar til å sleppe taket enno. Har du planar om å starte å trene når det vert lysare og mildare dagar? Kjenner du behovet for å bevege deg meir og ta tak i aktivitetsnivået ditt? Grip høvet no! Dette kurset eit perfekt tilbod til deg!

Etter påske

Etter påske startar eit nytt kurs i «Utrent til trent» – programmet for deg som vil kome i form på ein rask, effektiv og sikker måte. Allereie no kan du sikre deg kursplass – og mentalt starte førebuinga.

Startdato for første treningsøkt er torsdag 15.april kl 17.30 og 1830. Kurset går kvar torsdag, og du får oppgåver og treningsøkter du skal gjere mellom kvart kursmøt!

Treng du litt meir informasjon før du tek steget? Sjå neste avsnitt!

Gode erfaringar

Tidligare deltakarar har berre gode erfaringar frå kurset. Les meir om kva opplevingar dei har hatt undervegs, korleis forma har utvikla seg og om du bør prøve kurset du også! Les meir ved å klikke her. Kurset passar både for menn og kvinner – unge og eldre.

Sikre deg kursplass ved å følge lenka her!

Avklaringar og informasjon

Informasjon til medlemmar om smittesituasjonen i Ørsta

ToppTrening ynskjer å kome med informasjon til medlemmane, og prøve å avgrense rykter som har oppstått i samband med eit nytt, postivit Covid-19 tilfelle i Ørsta (28.01.2021)

Det er viktig for oss å poengtere at du som kunde skal vere heilt trygg på vi vil varsle aktuelle kundar, og informere på nettsida, dersom situasjonen skulle tilseie det. Dersom ein person får påvist positiv Covid-19, og har vore på trening hos oss, dei siste 48 timane før positiv test, vil aktuelle kundar og personal verte varsla snarast råd, og via smittesporingsteamet i Ørsta kommune.

Når det gjeld rykta som har oppstått idag, ser vi det som naudsynt kome med faktaopplysningar, for å unngå vidare spreiing av rykter.

 1. Ingen av ToppTrening sine tilsette er i pålagt karantene, heller ikkje sambuarar eller ektefeller.
 2. Vi har ein tilsett, som var nærkontakt til nærkontakt av dei 6 personane som vart sett i karantene tysdag.
 3. Vår tilsett, inkludert sambuar, har testa negativt på Covid-19 test. Testen vart tatt onsdag morgon, og svaret var klart onsdag kveld. Vidare er det avklart av vår tilsett IKKJE er nærkontakt til det nye smittetilfellet som vart stadfesta torsdag.
 4. Vi har i samråd med den tilsette, styret i ToppTrening og leiing, bestemt at vår tilsett har heimekontor torsdag, som eit «føre var» prinsipp. Dette er strengare enn dei anbefalte retningslinjene.

Vi har eit godt samarbeid med smittevernteamet i Ørsta kommune, og vi ynskjer med dette å bidra til fakta, redusert ryktespreiing og frykt.

Hald avstand, vask hendene, og test deg om du har symptom. Hald deg i fysisk aktivitet og ta vare på helsa!

Alt om koronasituasjonen i Ørsta kommune finn du her: https://www.orsta.kommune.no/beredskap/koronaviruset/